Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2014

Újév – újrakezdés...

Kép
Az Új Év magával hozza az új kezdet lehetőségét is. Jó alkalom, hogy fontolóra vegyük mit hibáztunk el, mit kellene a jövőben másképp tennünk. A megújulást, az újrakezdést a történelem egyenesére írjuk. Megértünk a megújulásra. Csalódunk azonban ha a megújulást, a változást csak kívülről nézzük. A változáshoz mindenkinek hozzá kell járulni a maga területén: család, közösség, munkahely, stb... A kapu mindannyiunk előtt nyitva áll, kérdés, hogy van-e bennünk bátorság, hogy átlépjük a megújulás kapujának a küszöbét. Még fülünkben cseng Főpásztorunk karácsonyi üzenete: Kérem Kedves Híveimet, hogy ne a sajtóra, ne állítólagos, ellenőrizhetetlen magánkinyilatkoztatásokra stb. hallgassanak, hanem úgy, ahogy azt a keresztségi fogadásban – nevünkben – ígérték keresztszüleink, a bérmáláskor már mi magunk tudatosan megismételtük, hogy a Katolikus Egyház tanítását követjük. A régiek nagyon szépen fogalmazták meg nagyanyáink imakönyvében: „Hiszem mindazt, amit Katolikus Anyaszentegyházam hinnem e…

A „másik Gyermek” befogadójává lenni...

Kép
A szülők a gyermek születése előtt már gondolkodnak a születendő gyermekük nevén. Minden kornak megvannak a maga sajátos nevei, illetve a források ahonnan a neveket választják. Egy időben a bibliai nevek voltak közkedveltek, máskor a szentek nevei, vagy éppen a szülőkről, nagyszülőkről nevezték el őket, de nevet kölcsönözhetnek a közélet szereplőtől. „Nomen est omen” - „a név meghatároz, a név kötelez” - tarja a latin közmondás. Természetesen azt nem lehet megmondani, hogy milyen szoros kapcsolat lesz a név és viselője között, ezt a nevet viselő személyre kell ráhagynunk, a név viselőjétől függ hogyan és mire használja. Zakariás és Erzsébet fiának nevet adnak. Több javaslat is elhangzik a névadásra összegyűltek körében, de a szülők kitartottak az angyal által közölt név mellett: „János legyen a neve”. A név jelentése „Isten kegyelmes, kegyelme” a viselője küldetését pontosan meghatározta, hiszen az előfutár fellépésével Isten tanújelét adta minden ember iránti könyörületének és kegyel…

Egymás felé úton lenni...

Kép
Mária hallgatja az agyal szavait, elgondolkozik fölöttük, kitárja szívét és hisz. De hisz akkor is, amikor az angyal idős rokonáról jövendöl, hogy gyermeket fogant idős kora ellenére. Mária a hit asszonya, neki szólnak Erzsébet szavai: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki”. Aki hisz, az úton van... Mária útra kel. Mária fia szolgálatában van. Mária elővételezi az Egyház missziós feladatát. Két leendő édesanya találkozik, találkozásuk a gyermekek érdekében történik. Úton lenni egymás felé... Azt tartja a mondás, hogy az ünnepnek ördöge van! - ha hagyjuk, hogy legyen. Az ünnep a párbeszédről, a kommunikációról szól. Párbeszéd Istennel, párbeszéd a felebaráttal. Felkeressük egymást, észrevesszük egymásban a jót, megszólítjuk egymást, mert van közünk egymáshoz. Közösség jön létre. Erzsébet ránéz Máriára, a Szűzanyára, és valami jót vesz benne észre: a legjobbat, az emberiség üdvét és boldogok. Ünnepelni igazán közösségben lehet. Közösség pedig ott jön létre, …

Isten számára jelen lenni...

A tegnapi evangéliumra ha visszagondolunk a gyermek fogantatásának a hírül adása az Jeruzsálemben, a templomban áldozat bemutatás közben történt, ma pedig arról olvasunk, hogy az angyali üdvözlet Jeruzsálemtől messze, egy kisváros egyik házában történt. Tehát különbözik a helyszín. Isten nem csak a szent helyen akar találkozni velem, hanem a mindennapokban is. Az is megszoktuk, hogy az „Angyali üdvözlet” ábrázolásain, hogy Mária éppen imádkozik, sok esetben térdepel amikor az angyal köszönti mint „Kegyelemmel teljeset”. Azonban bár nagyon ritka, de van olyan ábrázolása az angyali üdvözletnek, hogy Mária éppen dolgozik, végzi a házi teendőket és ott, abban a helyzetben köszönti Gábor. Számunkra is vannak helyek, épületek ahol úgy érezzük, hogy megérint Isten szeretete. Ilyen helyek a zarándokhelyek. A magyar a zarándokhelyeket kegyhelynek nevezi. Érdekes és megfontolandó a kegyhely szó jelentése: templom vagy más szent hely, ahová egy csoda vagy történelmi vonatkozás miatt hívők sokasá…

Létemért hálás lenni...

Zakariás és Erzsébet jámbor és istenfélő zsidók, akiknek óriási szégyenük, hogy nincs utóduk. Isten megkönyörül rajtuk, elveszi szégyenüket. Olyan mintha egy fantasztikus történetet olvasnánk: templom, angyal, gyermeket váró édesanya, Erzsébet, kételkedő édesapa, Zakariás, csodás gyermek születése. Isten kiválaszt valakit már édesanyja méhében, fontos szereppel bízva rá a megváltás történetében. Az ilyen leírások nyomatékosítják a születendő különleges és egyedi voltát, de ugyanakkor arra a fontos tényre is rávilágít, amely minden emberre érvényes, hogy minden élet Istentől származik. Szüleinknek megadatott az a kegyelem és ajándék, hogy részt vegyenek ebben a teremtő munkában, de ami csodálatos ebben, ami megismételhetetlen, ami alapján egyediek vagyunk, egyedülállóak a világon, ezt Isten fenntartottam magának minden új ember fogantatásánál. A mai nap köszönjek meg a Jóistennek, hogy megálmodott, hogy akart engem, köszönjem meg a drága szüleimet, hogy felneveltek, óvtak és gondoztak,…

A „József hivatal” beosztottja lenni...

Mária igent mondott: „Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te szavaid szerint” és gyermeket vár, József azon gondolkozik, hogy mindez hogyan történhetett mindez, „igaz volta” pedig arra készteti, hogy ne ítélje el Máriát és ne szegje meg a örvényt sem. Nem tudta ugyanis, hogyan viselkedjen Mária „csodálatos” anyaságával kapcsolatban. Választ keresett a nyugtalanító kérdésre, és kiutat a számára nehéz helyzetből. Már-már ott tart, hogy félreáll, de „Míg ezen töprengett, álmában megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit te Jézusnak nevezel, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől”. József az egyedülálló hivatás ajándékát kapja meg: pártfogó és örző. József betöltötte hivatását a Szentcsaládban és teljesíti ma is ez Egyhában. A „József-hivatás” mindannyiunknak szól. Ma is be kell töltenünk József hivatalát. Anyánk az Egyházunk úgy tekint a családra mint …

A családfa gyógyítója lenni...

Megkezdtük a visszaszámlálást Karácsony ünnepe előtt. A mai naptól kezdődően a szent liturgiának saját könyörgései, olvasmányai vannak. Az elkövetkező napok a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk. A hívő lélek várakozása Krisztus folytonos eljövetelére a Karácsonyban. A mai evangéliumi szakaszban Jézus nemzetségtábláját olvassuk. Az evangélista összefűzi a nemzetségeket Ábrahámtól egészen Jézusig. Azt gondolnánk, hogy a szentíró Jézus nemzetségtáblájában csak szent, példás életű személyeket említ. Figyelmesen olvasva észreveszünk köztük kevésbé erkölcsös életű személyeket is. Isten nem válogatott össze Fiának csupán ideális személyekből álló családfát, vagyis Jézus az átlagember konkrét világába lép be, mindenben hasonlóvá lett hozzánk bűnt kivéve. Ez vigasztaló számunkra, hogy Jézus családfája nem egy ideális, átlagon felüli családfa, hanem Isten ott és olyanként akarja megváltani az embert amilyen az valójában. Ha visszanézek az én családfámra milyen személyeket ta…

Engedelmes fiú lenni...

Két fiúról szól a mai szent evangélium, akik ráadásul testvérek is. Mindketten tudják az édesapa akaratát, aki azt szeretné, hogy a fiai kimenjenek a szőlőjébe dolgozni. De kettejük közül csak egy volt szófogadó. A fiúknak az igazság útjára kellet lépniük és az igazságot kellet volna „művelni” az Úr szőlőjében. Keresztelő János az igazságot művelte az Úr szőlőjében. Nem fogadták el. A nép, az egyszerű, az alázatos odafordította szívét a bűnbánatban az Úr felé, az Igazság felé. De éppen azok akiknek példát kellett volna mutatni, nem fordulnak mereven ragaszkodnak meggyőződésükhöz, ha mégis csak a látszat kedvéért. B. Fererro ír egy szerzetesről aki hozzászokott ahhoz hogy a levesébe szökkenő sáskákat kidobálja. Eleinte még kidobta, később megszokta. Sokszor vagyunk így mi is: megkedveljük azokat a dolgokat melyek rosszak az életünkben, hozzászokunk, összenövünk velük. A példázat bárkivel megtörténhet: ösztönös elutasítás a munka elvégzése előtt, vagy spontánul igent mondunk... Mi akik …

Az igazi hatalom győzelmének tanúja lenni...

Jézust, aki azt vallotta magáról, hogy ő az igazság, a nép vezetői csapdába akarják csalni azért, hogy nyilvánosan megszégyenítve, megrendítve a nép bizalmát Jézus személyében, saját hatalmi helyzetüket megerősítsék. Ez azt is jelenti, hogy Istent félreteszik, a nép tetszését keresik, hogy hatalmuk megmaradjon, amely részben a néptől függ. Saját hatalmunk igazolására ma is le akarjuk határolni Isten működését népe között. Miféle hatalommal cselekszik? Istentől kapott hatalmával, amelyet Keresztelő János igazolt. De nem hittek János bűnbánatra buzdító beszédének, ezért nem tudnak hinni a Messiás eljövetelében sem. Nem volt hiábavaló János szolgálata. Akik elfogadták Keresztelő János meghívását az „útkészítése”, azok találkoznak az úton érkezővel, a Messiással. Bizonyos értelemben fel kell nőnünk arra, hogy találkozhassunk Jézussal és megtapasztalva jelenlétét az életünkben, Isten Fiának valljuk őt. A mai nap nyissuk ki szemeinket és még inkább tárjuk ki szívünket, hogy észrevegyük azok…

A kegytemplom gyertyatartója

Kép
A csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilika főoltárát, mint minden más templom oltárát hat szép, aranyozott barokk gyertyatartó ékesíti. De nem csak ékszere az oltárnak, a kegytemplomnak, hanem sok-sok éven keresztül teljesítik a feladataikat, méltóságteljesen biztos lábakon állnak, tartják a gyertyákat, amelyek míg másoknak világítanak önmagukat emésztik. „Nézd csak, hogyan áll a gyertyatartón! Széles és nehéz a gyertyatartó talpa. Biztosan emelkedik ki ebből a törzse, a tetején pedig széles perem felett szorosan álló nyélből szökik a magasba a gyertya. Könnyed, vékony az alakja s mégis egyenes, ha mégoly magasra nyúlik is fel. Így áll a térben karcsún, érintetlen tisztaságban, de mégis meleg színével; határozott formája élesen kiemeli környezetéből” /Guardini: Örökmécs/. Egyik nap azonban az egyik gyertyatartó eltűnt. Társa árván maradva a kegytemplom raktárába került. Beporosodva, fényét vesztve várta a jobb napokat! Teltek a hosszú évek, mindhiába várt. Vagy mégsem? Hosszú éve…

A hit és a bizalom embere lenni...

A zsidó hagyomány szerint a Messiás érkezést megelőzi Illés próféta visszatérése. Illés, a nagy, a bátor, akit Elizeus próféta látott utoljára, mielőtt tüzes szekéren a mennybe ragadtatott. Szentírás magyarázók szerint nem fizikai visszatérésre kell gondolni, hanem egy olyan férfi fellépésére aki szintén prófétáló karizmával megáldott. Ennek értelmében nem nehéz Keresztelő Jánosra rávetíteni a hagyományt. A mai evangéliumi szakaszban Keresztelő János holtában is jövendöl a Messiásról, de már nem bűnbánatot hirdet, nem utat készít, hanem a Bárány – Isten Báránya – tragikus sorsát jövendöli meg. Sokszor jobb, kényelmesebb számunkra is kivetni a városaink, falvaink falain Krisztust, kimagyarázni tanítást, minthogy lelkiismeretünk szavára hallgatva szállást készítenénk, befogadnánk és hallgatnák feléje fordítva szíveinket. A jel ma is ugyanaz: Jézus Krisztus aki eljött közénk, „értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből...”. Ma is körülöttünk vannak azok a személyek, jele…

A bölcsesség megtapasztalójává lenni...

Ha visszaemlékezünk gyermekkorunkra, mindjárt könnyebb lesz megértenünk Jézus hasonlatát, amelyet a végén ő maga magyaráz meg. A gyerekek játék közben gyakran játsszák el amit a felnőttektől látnak: egyesek furulyáznak, mások táncolnak, lakodalmat vagy temetést, vigalmat és szomorú helyzeteket jelenítenek meg. Egy csoportban azonban nagyon gyakran vannak ünneprontók (játékrontók), mert ellenszegülnek mindennemű játékfelhívásnak. Keresztelő János bűnbánatra, megtérésre szólító felhívására nem mindenki válaszolt, ugyanakkor a Bárány menyegzőjére sem tört ki mindenki ujjongásban. Támadják mindkét személy magatartását kortársai. „Az Isten bölcsességét azonban tettei igazolták” - Isten teremtő és üdvözítő tevékenységét személyesíti meg, vagyis az Atya igazolja János és Jézus magatartását és tetteit, minden ellenkezés ellenére a megváltás célba jut. Sokszor vagyunk mi is elégedetlenek az életünkkel, nem vagyunk megelégedve a dolgok menetével, „a pohár csak félig van tele”, vagyis nem tudunk…

Az ígért javak örököse lenni...

Assisi Szent Ferenc (+1226) Meg nem erősített regulájának 23. fejezetében hosszú imában ad hálát a Mennyei Atyának jóságáért, a teremtésért, Szent Fia eljöveteléért, a megváltásért és visszatéréséért az Atyja dicsőségébe. Ferenc méltatlannak érezvén magát, Krisztust, a Szentlelket és a szenteket kéri, hogy közvetítsék háláját. Miután megemlítette a Boldogságos Szűz Máriát, aki szűz lévén templommá lettés az angyalok kórusát, a szentek seregéhez fordul: Beatus Joannem Baptistam, Joannem Evangelistam, Petrum, Paulum…. A felsorolásban Keresztelő Szent János első helyen áll, de ez érthető is, mert asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Jánosnak kiemelkedő szerep jutott osztályrészül az üdvösség történelmében, mint előfutár egyedi feladatot végzett, de tevékenysége kisebb mint az Isten Országa terjedéséért dolgozóké. János anyja méhében megszentelődött, küldetése megállt az új idők kezdeténél. Bátor nagyhatású szót adott az Úr ő ajkára. János volt a pusztában ki…

Az iga boldog hordozójává lenni...

Az idei év márciusában a konklávétól valami ujjat vártunk. Az ujjat meg is kaptuk, de nem úgy ahogy a világ várta. Az ujjat megkaptuk, hiszen a pápát a „világ végéről” hozták a Bíboros atyák, akinek származása kifejezi az Egyház egyetemességét. A névválasztásáról az Assisi Szent Ferencet jellemező öröm és a szegények szeretete jut eszünkbe. Sokan azt hitték, és a média egyik oldala úgy mutatta be mint aki gyorsan új szeleket hozz az Egyházba. Akik ezt hitték, azok gyorsan csalódtak: isteni törvényeket /pl. házasság férfi és nő között, élet tisztelete a fogantatástól egészen a halálig/ nem lehet megváltoztatni. Ferenc pápa Krisztustól vette át a hatalmat. Új karizmákkal, új kincsekkel Péter székébe új ember ül, akiben számomra Isten kincsekkel ajándékoz meg. A Szentatya a kormányos, aki az irányt meghatározza, ennek a szándéknak Krisztus szándékát kell tükröznie. Segít abban, hogy az Úr igája szeretettre méltóvá és édessé legyen, vagyis, hogy a új kapcsolat jöjjön létre Isten és ember k…

A jó Pásztor munkatársa lenni...

Olvastam egy rövid történetet, a pásztor és az elcsatangoló bárányocska kapcsolatáról. Afrika némely területén szokás, hogy ha egy bárány a nyájtól elkóborol, akkor a pásztor furcsa tettre szánja el magát: mivel a kóbor bárány a többit is hajlamos elcsábítani és bajba sodorni, a pásztor fogja a csatangolót és eltöri a lábát. De amikor vonul tovább a nyáj, akkor az eltört lábú állat a legjobb helyre kerül: a pásztor vállára teszi, s így a legközelebb lehet hozzá... A tapasztalat szerint az ilyen bárány gyógyultan a leghűségesebb jószág lesz. Mindig a pásztor közelében akar maradni. Ennek a történetnek a fényében érthető a mai evangéliumi szakasz is: a kicsi nem csak a növekedésben levőt jelenti, hanem azt is jellemzi aki ingadozó, hitében bizonytalankodó tanítványt, azokat akiknek már kritikussá vált Istennel és felebarátaival a kapcsolata, akiket az élet megpróbált önhibájukból vagy éppen önhibájukon kívül. Közösségeinknek fel kell pártolni azokat akikben meghalt a kezdeti lelkesedés,…

Isten számára Mária lenni...

„Tota pulchra es, Maria!” - „Egészen szép vagy Mária!” énekeljük a Szeplőtelenül Fogantatottról. Szeplőtelenül Fogantatottban egybeesik teremtés és megválás, természet és kegyelem. 1584. december 8-án hirdették ki az „Ineffabilis Deus” kezdetű bullával a dogmát. Az újkorban a Szeplőtelenül Fogantatott tisztelete a Mária-jelenések által kapott lendületet, pl. 1858-ban Lourdes-ban Soubirous Bernadettnek így nevezte meg magát: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Az Atya az Ő Fiának, mint királyi sarjnak előre lefoglalta Máriát, hogy egyszülött Fia megtestesülhessen. Különleges szerepet kapott Mária az üdvtörténetben. Mária a kegyelem által a teljességre jutott teremtmény, Mária kezdettől fogva megváltott ember, mentes volt az áteredő bűntől és a bűnre való hajlandóságtól. J. Ratzinger magyarázatában az áteredő bűntől való mentesség azt jelenti, hogy Máriában megszűnt az ellentmondás az isteni „legyen” és az emberi nem között. Ez azt lenti, hogy az isteni „igen” és az „igen” amelyet Mári…

Az „aratás ura” napszámosa lenni...

Az „aratás ura” egyedül is el tudná végezni az aratást, ő mégis munkatársakat keress, olyan napszámosokat akik észreveszik az „elgyötörteket és az elesetteket”. Az Úr bennünket is be akar vonni munkájába, vagyis a munkából származó örömnek és dicsőségnek a részesévé akar tenni. Isten számít ránk, mint munkatársakra, kiváló munkásokat is tudna biztosítani. De azzal, hogy kérni kell az aratás urát, hogy küldjön munkásokat, ezzel kifejezzük azt is, hogy szükségünk van ezekre a pásztorokra, s ha megkaptuk őket, akkor fogjuk ezeket a pásztorokat a sajátunknak érezni, ha megköszönjük őket az „aratás urának”. Az Úr pedig nem kér nagy dolgot, nem kell semmilyen erőket felülmúló dolgot tenni, csak imádkozni. Nincs szükség mutatványokra, látványosságokra, csak egyszerű, csendes, kitartó imára. Ennek pedig kölcsönösnek kell lenni, a nyáj a pásztorért, a pásztor a nyájért járjon közbe az „aratás uránál”, hogy valóban építeni tudjuk az Isten Országát. Az Isten Országa boldogságot kínál, ez pedig e…

A csoda részese lenni...

Roppant ötletes kezdeményezés volt a tavaly itt Csíkszeredában, hogy városunk nevezetes épületeinek elkészítették a pontos makettjeit, hogy a gyengén látók és a vakok kitapogatva fogalmakat alkossanak róluk. Látássérült testvéreinknek segíthetünk különféle módszerekkel, hogy minél nagyobb részt teret megtapasztalhassanak a világunkból, azonban a vak ember fizikai értelemben beszűkített világban él. A vakság bezártságot, leszűkültséget jelent, az egészből egy részt tapasztalnak meg Jézus ebből a korlátoltságból szabadítja meg az evangéliumban szereplő két embert. Elgondolkodtatóak Jézus szavai: „Hiszitek-e, hogy meg tudom tenni ezt?” A csoda, a rendkívüli dolog amely megtörténik az életünkben elvezett a hithez, de mindenek előtt a hitet feltételezi. Itt a csíksomlyói kegyhelyen is a fogadalmi tárgyak és a márványtáblák a Kegyszobor körül hitet erősítenek, de mindenekelőtt a zarándokok mély hitéről, bizalomáról, imájáról, áldozatáról tanúskodnak. Elfogadni az szentháromságos egy Isten t…

Engedelmes lenni...

A király megkérdezte három bölcs tanácsadóját: Mi a legborzasztóbb a világon? Egyik azt mondta a szegénység, másik azt válaszolta a betegség, a harmadik pedig így szólt: a legborzasztóbb a világon ha életünk végén rájövünk arra, hogy elrontottuk az életünket. Ez úgy is mondhatnánk, hogy nem tettük meg mennyei Atyánk akaratát, vagyis nem működtem együtt önmagam és felebarátom üdvösségének a valóra váltásában. Ez az akarat kiterjed a hétköznapi cselekedeteimre is. Nem elég gondolatban haladni az úton, hanem a sziklára építve tevékeny, munkás, elkötelezett életet követel tőlem. Nem elég azt mondogatni „Uram, Uram...”, a törvényeknek való engedelmesség, a szertartások pontos végzése lelketlenül megannyi veszélyt is rejt magában, hiszen egy idő után azt a látszatot kelti, azzal az érzéssel tölt el, hogy elegendő vagyok önmagamnak. A törvény megmutatja az utat és megtanít rajta járni. Viszont Isten felé haladásunkat akarnunk kell, Isten akaratának a megtétele szeretetet feltételez. Az Iste…

Együttérző lenni...

A Mester együtt érez a tömeggel. Meghallgatja az emberek fájdalmát, átérzi és megosztja fájdalmaikat, gyógyít és vigasztal, lehetőséget biztosít az újjászületésre és a megtérésre. Mennyi kegyelem árad a szavaiból. Mennyi belső öröm. Két út áll az ember előtt az emberi szenvedést látva: vagy túl akar lépni, vagy enyhíteni akarja a fájdalmat, a szenvedést. Jézus arra kéri a tanítványait, hogy kövessék őt. Ebből világos számunkra is a kijelölt út: enyhíteni kell a fájdalmat a társadalomban. A keresztények harca ma nem a hódító háború, hanem jótékonysági művelet. Arra vagyunk hivatottak, hogy a szenvedők kezét megfogva, megosszuk a fájdalmaikat. Ferenc pápa A hit világossága kezdetű enciklikájában írja: „A keresztény ember tudja, hogy a szenvedést nem lehet kiiktatni, de értelmet nyerhet, a szeretet tettévé válhat: ráhagyatkozás Isten kezére, aki nem hagy el minket, ezért a szenvedés időszaka a hitben és a szeretetben való növekedés ideje lehet”. Ebben a növekedésben segítsük egymást, tud…

Látva boldognak lenni...

Az alázatos, a kicsi, aki nincs eltelve önmagával, saját tudásával, aki ki tudja üresíteni magát, hogy befogadhasson, mert teli hassal a TITKOT meglátni nem lehet, az képes meglátni azt, amit a próféták hirdettek, azt az igazságot, amely egyszerűsége miatt gyakran rejtve marad a világ szeme előtt. Jézus tekintete először az Atyára irányul: „Áldalak téged Atyám, ég és föld Ura”, majd a tanítványokra tekint: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok”. Először nekünk is függőlegesen felfelé kell nézzünk, hogy visszintesen jól lássunk: önmagunkat, küldetésünket, kapcsolatainkat. Jól a szívével lát az ember, ami lényeges az a szemnek láthatatlan...igy fogunk rátalálni az igazságra, a sziklára, és ha megtaláltuk, akkor egész életünket rátegyük. Nos istenkereső barátaim a mai evangélium választ vár: kicsoda számodra Jézus, akit a kenyér színe alatt látva boldog leszel. Advent I. - Kedd: Lk 10, 21-24
U.E. OFM

Századossá lenni...

„Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj” - mondja a százados Jézusnak. Eleinte a házába várta a százados Jézust, később fejlődő hite révén rájön saját példájából okulva, hogy elég ha csak egy szót szól s a szolga meggyógyul. Sem a szolgának, sem nekünk nem adatott meg, hogy Jézust valóságosan lássuk Galilea poros utcáin, nem adatott meg, hogy az utca szélén ülve halgassuk tanítását. Szükségünk van arra, hogy olyan személyek akik Jézussal és Jézusnál élnek elhozzák nekünk is a Mestert. Ma is vannak olyanok körülöttünk akik olyan állapotban vannak, mint a százados szolgája. A százados szavait ismételgetve, Krisztusal egyesülve a szentáldozásban megköszönöm azokat a személyeket, azokat az élő védöszenteket, akik a százados hitével elhozták az Urat az életembe, és az Úr segítségével századossá leszek beteg felebarátaim számára. Advent I. - Hétfő: Mt 8, 5-13 U.E. OFM

Három, mégis egyre mutat

Kép
Advent első vasárnapjával új egyházi év kezdődik, egyben ilyenkor új pasztorális évet hirdetnek. - Világegyházban: Szerzetesek éve.Ferenc pápa, aki mint Szent Péter utóda de egyben mint szerzetes is, a 2014-2015-os egyházi évet a szerzetesek évének szenteli. Ez az év 2014. november 30-án, advent első vasárnapján kezdődik, és Jézus templomban való bemutatásának ünnepén, 2016. február 2-án zárul. Ez alkalomból levelet irt és teljes búcsút engedélyezett. A szerzetességre irányítja figyelmünket. Egyeseknek ez az év utat és életformát formát, másoknak jel, jelzőtábla az isten felé vezető úton. Részlet Ferenc pápa leveléből: „Miután meghallgattam a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának véleményét, ezen év fő céljául ugyanazt tűztem ki, amit Szent II. János Pál pápa fogalmazott meg az egyház számára a harmadik évezred kezdetén, bizonyos értelemben megismételve azt, amit már a Vita consecrata kezdetű, szinódus utáni apostoli buzdításában leírt: „Nemcsak dics…

Maranatha - Jöjj Urunk Jézus!

Kép
Anyánk az Egyház az adventi időszakot két nagy részre osztja. Advent kezdetétől /advent első vasárnapjának első vecsérnyéje/ december 16-ig az eszkatologikus várakozás ideje, vagyis Jézus második, dicsőséges eljövetelére készülünk. Készüljünk föl a halál és ítélet nagy napjára, amely egyszerre „nagy és rettenetes”, ugyanakkor gyönyörűséges is egyben, mert ugyan a balga szüzek előtt bezárták az ajtót, de az okosakat beengedték a mennyei Vőlegénynek és az Egyháznak a menyegzőjére. /vö. Mt 25,1–13/. Erre figyelmeztetnek a szent olvasmányok, advent első vasárnapján az evangéliumban Jézus második eljöveteléről, az ítéletről hallunk, köznapokon Izajás próféta könyvéből olvasunk, ehhez kapcsolódnak az evangéliumi szakaszok. A második héttől Keresztelő Szent János alakja tűnik fel az evangéliumokban, ehhez igazoknak az olvasmányok. Ugyancsak Jézus második eljövetelére utal az első adventi prefáció szövege is: „...amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most í…

... miután testvéreket adott mellém az Úr...

Kép
Fiatal férfi imádkozik az 1200-as évek elején Olaszország az Umbria völgyében található San Damiano-i kápolnában: „Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét! Adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet...” Imádkozás közben megszólal a Megfeszített: „Ferenc, menj, és építsd újjá egyházamat…” Hozzálát azonnal a romos kápolna javításához. A fiatal assisibeli Ferenc javítva a romos kápolnákat, egyet, kettőt, hármat, felismeri, hogy többre hivatott a „kőműves szakmánál”, és élete értelmét, hivatását keresve az evangéliumba ütközik. Felszabadultan fellélegzik, mert az évszázadok távolából rátalál arra, aki „kezdetben volt”, az Élet Szavára, a názáreti Jézusra. Életvitelét látva mások is csatlakoznak hozzá, a szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsokat megtartva. Élete végén így emlékszik vissza: „És miután testvéreket adott mellém az Úr, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt ő, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy …